Storeminder

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัท สโตร์มายด์เดอร์ (ไทย) จำกัด
นโยบายฉบับนี้กำหนดหลักการและข้อกำหนดในการจัดการ ประมวลผล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

เราจะเข้าถึงและเปิดใช้ ด้วยความระมัดระวังและตระหนักต่อข้อมูลผู้ใช้ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกกระทำโดยจำกัด เพียงเฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

ข้อกำหนดที่สำคัญ มีดังต่อไปนี้
1.ขอสิทธิ์การเปิดใช้และเข้าถึง กล้องถ่ายรูป/คลังรูป เพื่อบันทึก และส่งข้อมูล ที่เกียวข้องกับเนื้องานที่ได้รับ มอบหมายเท่านั้น
2.ขอสิทธิ์การเปิดใช้และเข้าถึง ตำแหน่งพิกัด (GPS Location) เพื่อยืนยันตัวตนและตำแหน่ง ของการปฏิบัติงาน
3.ขอสิทธิ์การเปิดใช้และเข้าถึง แหล่งจัดเก็บข้อมูลบนอุปกรณ์ เพื่อจัดเก็บข้อมูลเอกสารต่างๆ เช่น PDF ไว้สำหรับการปฏิบัติงานของผู้ใช้